otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

עיריית אשדוד מרכזיה

עיריית אשדוד ראשי
הגדוד העיברי, אשדוד

עיריית אשדוד מוקד עירוני

עיריית אשדוד ראשי
הגדוד העיברי , אשדוד

ראש מנהל החינוך

עיריית אשדוד מינהל חינוך
הגדוד העיברי , אשדוד

מח' מכרזים

עיריית אשדוד מינהל כללי
הגדוד העיברי, אשדוד

מנהל אגף תפו"ח

עיריית אשדוד תברואה; פיקוח וחופים
הגדוד העיברי, אשדוד

מנכ"ל החברה העירונית

עיריית אשדוד החברה העירונית למתנסי"ם
הגדוד העיברי, אשדוד

ראש מנהל הרווחה

עיריית אשדוד מינהל רווחה
הגדוד העיברי, אשדוד

מח' הביטחון

עיריית אשדוד משרדים כלליים
,, אשדוד

מנכ"ל החברה

עיריית אשדוד חופית - החברה לתיירות
הגדוד העיברי , אשדוד

מוקד אגף הגבייה

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי , אשדוד